ബ്രെഡും മുട്ടയും കൊണ്ട് ഒരു വറൈറ്റി ലോലിപോപ് – Bread Egg Lollipop – snack recipe using bread

ബ്രെഡും മുട്ടയും കൊണ്ട് ഒരു വറൈറ്റി ലോലിപോപ്  - Bread Egg Lollipop - snack recipe using bread
https://www.tastymalabarfoods.com/
Please visit my blog for similar recipes
Easy lollipop snack using quail egg and bread.

ബ്രെഡും മുട്ടയും കൊണ്ട് ഒരു വറൈറ്റി ലോലിപോപ് – Bread Egg Lollipop – snack recipe using bread

7 thoughts on “ബ്രെഡും മുട്ടയും കൊണ്ട് ഒരു വറൈറ്റി ലോലിപോപ് – Bread Egg Lollipop – snack recipe using bread”

  1. എഗ് ലോലിപോപ്പ് അടിപ്വേലി ആയിട്ടുണ്ട് ആയിശയതാ .വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് ..എഗ് ലോലിപോപ്പ് കഴിക്കുന്ന പെങ്കുട്ടി . നിങ്ങളുടെ മോൾ ആണോ .? Cute

Comments are closed.